Regulamin

 • Regulamin serwisu
  1. Definicje
  ROOTPAY – Właściciel serwisu https://rootpay.pl firma ROOTPAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, NIP: 7010639569, REGON: 366032539, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000651136, reprezentowana przez Łukasza Rybskiego - Prezesa Zarządu.
  Partner – osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lecz nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z ROOTPAY umowę o współpracy poprzez przyjmowanie płatności za pośrednictwem serwisu https://rootpay.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.
  StronyPartner i ROOTPAY.
  Płatność – świadczenie pieniężne wykonane przez Klienta na rzecz Partnera za pośrednictwem ROOTPAY i serwisu https://rootpay.pl, w wyniku zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Klientem, a Partnerem.
  Premium Rate – metody płatności wykonywane za pomocą SMS Premium, IVR Premium lub Direct Mobile Billing.
  Serwis – https://rootpay.pl, internetowy serwis usługowy, za pomocą którego Klient może dokonać płatności na rzecz Partnera za pośrednictwem ROOTPAY poprzez wybraną metodę płatności. Za pomocą Serwisu, Partner ma wgląd do wszelkich statystyk o płatnościach dokonywanych za pośrednictwem ROOTPAY.
  Sklep – strona internetowa obsługiwana przez Partnera, na której Klient dokonuje zakupu towarów lub usług oferowanych przez Partnera.
  Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa usługi w Sklepie i z tego tytułu dokonuje Płatności.
  Prowizja – opłata za realizację Płatności za pośrednictwem serwisu https://rootpay.pl, należna ROOTPAY od Partnera w przypadku przyjmowania płatności przelewami bankowymi oraz paysafecard, lub należna Partnerowi od ROOTPAY w przypadku usług Premium Rate.
  Organizacja płatnicza – jednostka organizacyjna, określająca zasady wydawania i rozliczania operacji jej instrumentami płatności.
  Instytucja pośrednicząca – instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje ROOTPAY środki dla celów zapłaty Partnerowi, w szczególności bank, instytucja kredytowa, agent rozliczeniowy, instytucja pieniądza elektronicznego, instytucja finansowa świadcząca usługi transferu środków, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny, firmy współpracujące z ROOTPAY w ramach Serwisu.
  Panel Partnera – podstrona internetowa służąca do administracji i kontroli danych i funkcji Serwisu, udostępnione Partnerowi lub osobie przez niego upoważnionej, po wprowadzeniu ustalonej nazwy, hasła i kodu PIN.
  Chargeback – anulowanie transakcji przez wystawcę elektronicznego instrumentu płatniczego na skutek uznania zasadności reklamacji złożonej przez posiadacza elektronicznego instrumentu płatniczego lub uznania transakcji przez Operatora za niezgodną z jego regulaminem lub przepisami prawa.
  Operator – operatorzy telefonii komórkowej i/lub stacjonarnej w krajach, dla sieci których ROOTPAY może świadczyć usługi na podstawie zawartych umów.
  SMS (Short Message Service) – usługa umożliwiająca przesyłanie z i na telefony komórkowe krótkich wiadomości tekstowych do 160 znaków pomiędzy Operatorami.
  SMS Premium – SMS o podwyższonej opłacie - usługa umożliwiająca przesyłanie z telefonów komórkowych krótkich wiadomości tekstowych o podwyższonej opłacie za ich wysłanie. SMS Premium wysyłany przez użytkownika GSM na Numer skrócony przeznaczony do obsługi danego Serwisu umożliwia korzystanie z tego Sklepu przez użytkownika. Opłata za SMS Premium uzależniona jest od cenników Operatorów GMS i Numeru skróconego.
  Numer skrócony – specjalny numer telefoniczny GSM stworzony przez Operatorów GSM, przeznaczony do przesyłania SMS Premium.
  SMS zwrotny – SMS wysłany przez Partnera do Klienta Sklepu jako odpowiedź na SMS Premium.

  2. Informacje ogólne
  2.1
  ROOTPAY to serwis obsługujący płatności internetowe oraz mikropłatności Premium Rate prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez ROOTPAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, NIP: 7010639569, REGON: 366032539, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000651136.
  2.2
  Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady współpracy Stron przy udostępnianiu Klientom możliwości dokonywania płatności za zakupy dokonywane w Sklepach. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. Niniejszy regulamin stosuje się wyłącznie do Umowy zawartej poprzez rejestrację w serwisie https://rootpay.pl pomiędzy Stronami. Regulamin nie dotyczy Partnerów, którzy podpisali osobną Umowę o współpracy z ROOTPAY.
  2.3
  ROOTPAY pośredniczy w przekazywaniu Płatności i mikropłatności Premium Rate pomiędzy Klientem, a Partnerem.
  2.4
  Czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych, ROOTPAY nie jest Agentem Rozliczeniowym w myśl ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. W rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpni 2011 r. o usługach płatniczych, ROOTPAY jest Biurem usług płatniczych świadczącym usługi pośrednictwa pieniężnego, zarejestrowanym w Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem BP2025/2017. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Z 1997 r., Nr 140, poz. 939).
  2.5
  Partnerem ROOTPAY może być wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lecz nie posiadająca osobowości prawnej.

  3. Zasady świadczenia usług
  3.1
  Zabronione jest dostarczanie przez Klienta lub Partnera jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do przesyłania płatności za sprzedaż towarów lub świadczenia usług niezgodnych z przepisami prawa, naruszających prawa własności osób trzecich oraz towarów nie dopuszczonych do obrotu handlowego.
  3.2
  Użytkowanie Serwisu wymaga rejestracji w serwisie poprzez podanie prawdziwych wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych, akceptacji niniejszego Regulaminu i wszystkich Regulaminów do niego dołączonych oraz zobowiązuje Strony do jego bezwzględnego przestrzegania. Dane osobowe użytkowników są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiory danych osobowych Partnerów i Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych(GIODO). Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
  3.3
  ROOTPAY jest uprawniony do żądania od Partnera wszelkich danych niezbędnych do oceny ryzyka dokonywanej transakcji lub rejestracji Partnera w tym serwisie.
  3.4
  Wszelkie wypłaty pieniężne wyrażane są w Polskich Nowych Złotych (PLN) lub Euro (EUR), a czynności wynikające z Regulaminu dokonywane są w języku polskim i angielskim.
  3.5
  ROOTPAY zapewnia dokonywanie płatności Klientom za pomocą następujących metod płatności:
  Mikropłatności SMS Premium Rate
  Mikropłatności IVR Premium Rate
  Mikropłatności Direct Mobile Billing
  Internetowy przelew bankowy
  Płatności kartami paysafecard
  3.6
  Zasady świadczenia usług Premium Rate znajdują się w Regulaminie Premium Rate, będącym dalszą częścią niniejszego Regulaminu. Zasady świadczenia usług pośrednictwa pieniężnego znajdują się w Regulaminie pośrednictwa pieniężnego będącym dalszą częścią niniejszego Regulaminu.
  3.7
  ROOTPAY ma prawo do zablokowania oraz odmówienia dostępu każdemu Partnerowi, który:
  Dopuścił się wykorzystywania Sklepu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu.
  Wykorzystał Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę osób trzecich lub niezgodnie z polskim prawem, ponadto stosował zakazane praktyki jak spam itp.
  Zablokowanie dostępu jest równoznaczne ze wstrzymaniem wynagrodzenia dla Partnera.

  4. Prawa i obowiązki ROOTPAY
  4.1
  ROOTPAY oświadcza, iż wszelkie prawa do Serwisu przysługują ROOTPAY oraz iż Serwis jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
  4.2
  ROOTPAY zobowiązuje się udostępnić Partnerowi Panel Partnera oraz przygotuje dla Partnera Dokumentację Techniczną niezbędną do połączenia Serwisu ze Sklepem. Partner nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
  4.3
  ROOTPAY zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań mających na celu nieprzerwane dostarczenie usług objętych zapisami niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług, ROOTPAY bezzwłocznie przystąpi do naprawy awarii mających na celu przywrócenie Partnerowi możliwości praktycznego korzystania z Serwisu.
  4.4
  ROOTPAY zobowiązuje się powiadamiać Partnera z co najmniej siedmiu-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich pracach konserwacyjnych które mogłyby czasowo spowodować przerwanie w świadczeniu usług przez ROOTPAY.
  4.5
  ROOTPAY jest odpowiedzialny za utrzymanie Serwisu w internecie.

  5. Prawa i obowiązki Partnera
  5.1
  Partner zobowiązuje się udostępniać możliwość dokonania Płatności wszystkim Klientom swojego Sklepu za pośrednictwem Serwisu.
  5.2
  Partner zobowiązuje się do informowania ROOTPAY o jego stronach internetowych na których używa oprogramowania ROOTPAY.
  5.3
  Partner jest uprawniony do używania skryptów i oprogramowania ROOTPAY do zarządzania płatnościami swoich Serwisów.
  5.4
  Partner zobowiązuje się do informowania ROOTPAY o wszystkich zmianach faktycznych (zmiana adresu, numeru konta bankowego, nazwy, zmiany profilu działalności, itp.) i prawnych (zmiana formy prawnej, zaprzestanie działalności) dotyczących prowadzonej działalności.
  5.5
  ROOTPAY obciąży Partnera opłatami wynikającymi z wszelkich opłat nałożonych na ROOTPAY lub Partnera za pośrednictwem ROOTPAY przez Operatorów, Organizacje płatnicze, Instytucje pośredniczące oraz firmy współpracujące z ROOTPAY w ramach Serwisu w związku z nieprzestrzeganiem przez Partnera regulacji w/w organizacji i firm. Partner zobowiązuje się do bezzwłocznej i bezwarunkowej uregulowania opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie.
  5.6
  ROOTPAY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera w wyniku przerw w działaniu serwisu niezależnych od ROOTPAY.

  6. Rozliczenia
  6.1
  Czas przekazania zgromadzonych środków opisany jest oddzielnie w Regulaminie Premium Rate oraz Regulaminie pośrednictwa pieniężnego. Jeśli data przekazania zgromadzonych środków przypada na sobotę, niedzielę lub na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy to dyspozycja wypłaty zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym.
  6.2
  ROOTPAY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przekazania zgromadzonych środków wynikłe po złożeniu do banku polecenia przelewu, jak również za niezrealizowane lub opóźnione płatności będące następstwem podania przez Partnera nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają wykonanie przelewu bankowego lub innych opóźnień nie leżących po stronie usługodawcy Serwisu.

  7. Reklamacje
  7.1
  Reklamacje dotyczące płatności SMS Klient powinien zgłaszać do Operatorów, w przypadku wysłania dobrej treści SMS-a pod zły Numer skrócony. W sytuacji odwrotnej, czyli wysłania niepoprawnej treści SMS-a pod dobry Numer skrócony Klient powinien zgłaszać reklamację do Biura obsługi klienta ROOTPAY.
  7.2
  W przypadku niepoprawnego działania usług Serwisu, Partner nie ponosi przed swoim Klientem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie płatności. Wszelkie reklamacje Klientów otrzymane przez Partnera kieruje on do ROOTPAY za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://rootpay.pl bądź listownie na adres siedziby ROOTPAY. Klient dokonujący reklamacji na własną rękę, również powinien posługiwać się tym formularzem.
  7.3
  Klient winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym poprawne dane, wymagane w odpowiednim formularzu reklamacyjnym.
  7.4
  ROOTPAY zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji Klienta oraz udzielenia mu odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych.
  7.5
  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, ROOTPAY obciąży konto Partnera o kwotę objętą gwarancją Serwisu bądź o kwotę zgłoszoną do reklamacji. Jeśli kwota obciążenia okaże się większa niż saldo Partnera w Serwisu, Partner zobowiązany jest bezzwłocznie i bezwarunkowo zwrócić ROOTPAY odpowiednią kwotę dokonując przelewu na rachunek bankowy wyznaczony przez ROOTPAY.

  8. Postanowienia końcowe
  8.1
  Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług ROOTPAY, przysługuję po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego zgodnie z art. 7 niniejszego Regulaminu.
  8.2
  Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, właściwy jest sąd właściwy dla siedziby ROOTPAY.
  8.3
  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Klient jest osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385 Kodeksu cywilnego.
  8.4
  ROOTPAY nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów zgromadzonych w ROOTPAY. Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby realizacji płatności, zwrotu należności oraz reklamacji. W szczególności dane mogą być wykorzystywane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności.
  8.5
  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela Serwisu firmę ROOTPAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), przy ul. Nowogrodzkiej 31, dla potrzeb realizacji procesu płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Zostałem poinformowany, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia.
  8.6
  Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Partnerowi jak i jego Klientowi na stronie internetowej https://rootpay.pl przed rozpoczęciem korzystania z usług ROOTPAY, w taki sposób, aby klient mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Warunkiem korzystania z usług ROOTPAY, określonych Regulaminem jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz każdego pozostałego do niego dołączonego.
  8.7
  ROOTPAY zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://rootpay.pl. Zmiana ta nie dotyczy płatności, które zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu. Do transakcji tych, a także do wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych stosuje się przepisy dotychczasowe. Archiwalne Regulaminy również znajdować się będą na stronie internetowej https://rootpay.pl
  8.8
  Wszelkie stosunki prawne wynikłe z Regulaminu podlegają prawu właściwemu dla siedziby ROOTPAY, tj. prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonywanych umów będą rozwiązywane polubownie lub będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu ROOTPAY. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Umowami o współpracy znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  8.9
  Zarówno ROOTPAY jak i Partner zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszelkich warunków niniejszego Regulaminu oraz wszelkich ustaleń pisemnych i ustnych. Informacje takie nie mogą być przekazywane bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich pozycję lub udział w realizacji Regulaminu. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane powyżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony chyba, że są to informacje publiczne dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie przez cały okres współpracy, jak również przez okres 2 lat po dacie jej rozwiązania. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • Regulamin Premium Rate
  1. Zasady świadczenia usług
  1.1
  Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia usług mikropłatności SMS Premium Rate, IVR Premium Rate oraz Direct Mobile Billing przez ROOTPAY obsługiwanych w Serwisie.
  1.2
  ROOTPAY nieodpłatnie udostępnia Partnerowi Panel Partnera, w którym Partner tworzy wirtualne konta wybranych usług Premium Rate, na które po akceptacji przez ROOTPAY może przyjmować mikropłatności od Klientów. Do przyjmowania mikropłatności niezbędne jest zintegrowanie Sklepu z Serwisem według Dokumentacji technicznej. Po dokonaniu integracji Klient może dokonać zapłaty za towar lub usługę Partnera.
  1.3
  Serwis obsługuje mikropłatności SMS Premium Rate w kwotach: 0,50 zł netto, 1 zł netto, 2 zł netto, 3 zł netto, 4 zł netto, 5 zł netto, 6 zł netto, 7 zł netto, 8 zł netto, 9 zł netto, 10 zł netto, 11 zł netto, 14 zł netto, 19 zł netto, 20 zł netto, 25 zł netto dostępne w sieciach: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, Plus, Sferia, T-Mobile oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO (np. Aster, mBank mobile).
  1.4
  Wszelkie mikropłatności dokonywane za pośrednictwem Serwisu podlegają autoryzacji i są publikowane automatycznie po przeprowadzonej transakcji danemu Partnerowi w Panelu Partnera. Statystyki te nie są podstawą do wystawiania przez Partnera faktury lub rachunku.
  1.5
  Od dnia 01.08.2009 obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk obejmujący swoimi postanowieniami dostawców oraz użytkowników usług SMS. W związku z powyższym informujemy, iż nastąpiło oddzielenie numeracji Premium SMS usług przeznaczonych dla osób powyżej 18 roku życia.
  TaryfaSMS PremiumSMS Premium 18+
  0,50 zł netto705570908
  1 zł netto715571908
  2 zł netto725572908
  3 zł netto735573908
  4 zł netto7455-----
  5 zł netto755575908
  6 zł netto765576908
  7 zł netto77--------
  8 zł netto78--------
  9 zł netto795579908
  10 zł netto91055-----
  11 zł netto91155-----
  14 zł netto91455-----
  19 zł netto9195591998
  20 zł netto92055-----
  25 zł netto9255592598

  2. Rozliczenia
  2.1
  Partner nie będzie zgłaszał wobec ROOTPAY żadnych roszczeń z tytułu nie otrzymania zapłaty lub jej późniejszego potrącenia w przypadkach, gdy Operator sieci GSM/stacjonarnej lub instytucja pośrednicząca odmówi zapłaty za transakcję dokonaną Serwis. ROOTPAY oświadcza, iż w umowie zawartej z firmą pośredniczącą znajdują się zapisy, na podstawie których Operator ma prawo do korekty (obniżenia) wynagrodzenia firmy pośredniczącej, a w tym ROOTPAY z tytułu dostarczania treści do danego Sklepu bądź realizacji innej usługi w przypadku, jeśli Operator nie wyegzekwuje należnej płatności od Klientów (w szczególności w rezultacie tzw. fraudów oraz przypadków tzw. „sztucznego ruchu telekomunikacyjnego”). ROOTPAY i Partner wspólnie uzgadniają, iż jeśli Operator skorzysta z takiego prawa w odniesieniu do usług realizowanych na mocy Umowy, ROOTPAY lub Partner dokonają odpowiedniej (proporcjonalnej) korekty wynagrodzenia Partnera, otrzymanego na mocy Regulaminu. W przypadku, kiedy ROOTPAY nie ma możliwości potrącenia Partnerowi danej kwoty, to Partner zobowiązuje się do bezzwłocznego i bezwarunkowego zwrócenia wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie. Jeśli Partner wystawił ROOTPAY fakturę lub rachunek, to w wyżej opisanym przypadku zobowiązany jest do wystawienia odpowiedniej korekty faktury lub rachunku.
  2.2
  ROOTPAY przekazuje Partnerowi określoną w punkcie 2.3 niniejszego regulaminu prowizję od opłat netto wygenerowanych przez Klientów za przesłane SMS-y lub wykonane połączenia IVR, w ciągu 21 dni roboczych od chwili otrzymania faktury lub rachunku na podstawie raportu od Partnera. Prowizja może ulec zmianie w przypadku indywidualnych negocjacji.
  2.3
  Prowizja Partnera, zależnie od wybranej metody płatności Premium Rate wynika z indywidualnych ustaleń z każdym Partnerem.
  Prowizja Direct Mobile Billing ustalana indywidualnie dla każdego Sklepu, przedstawiona na osobnym dokumencie, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
  2.4
  Udostępnienie raportu SMS Premium następuje 7(siódmego) dnia każdego miesiąca w rozliczeniu za miesiąc poprzedni w Serwisie w Panelu Partnera w zakładce SMS PREMIUM, Wypłata.
  2.5
  ROOTPAY wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT lub rachunku przez Partnera bez podpisu odbiorcy w przypadku konta firmowego.
  2.6
  W przypadku konta firmowego wypłata środków nastąpi tylko wtedy, gdy Partner podpisze osobną umowę.
  2.7
  Partner ma prawo zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące raportu SMS w terminie do 14 dni od daty otrzymania lub wykonania raportu SMS. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie listem poleconym.
  2.8
  ROOTPAY zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pomocy w przypadku reklamacji dotyczącego raportu SMS.

  3. Prawa i obowiązki Partnera
  3.1
  Partner przyjmuje do wiadomości, że jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację usługi, jako
  dodatkowego świadczenia do usługi telekomunikacyjnej, w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy Prawo
  telekomunikacyjne, w tym za zawartość merytoryczną Sklepu i jego pełną zgodność z
  obowiązującymi przepisami prawa.
  3.2
  Partner wyraża zgodę na przekazywanie przez ROOTPAY do operatorów oraz organów administracji publicznej, w tym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Policji i Prokuratury (na wyraźne wezwanie tych podmiotów), danych identyfikujących Partnera i zakres świadczonych przez niego usług.
  3.3
  Partner oświadcza, że treści usług nie naruszają i nie będą naruszały praw osób trzecich. Partner ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści materiałów reklamowych oraz promocyjnych w zakresie świadczonej usługi. Partner zobowiązuje się do nie wprowadzania do świadczonych usług i ich reklamy elementów naruszających obowiązujące prawo, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo, m.in. treści o charakterze pornograficznym z udziałem dzieci, zwierząt, a także z użyciem przemocy.
  3.4
  Partner zobowiązuje się prowadzić promocję i reklamę Serwisu zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Partner zobowiązany jest do:
  czytelnego informowania użytkowników Serwisu o opłatach związanych z wysyłaniem SMS Premium Rate, a w szczególności podawania ceny brutto przesłania wiadomości SMS
  podawania wraz z numerem skróconym ceny brutto oraz jednostki rozliczeniowej
  nie wprowadzania użytkowników Serwisu w błąd, co do jego zawartości oraz kosztów wysłania SMS Premium
  jeśli treść Serwisu jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, udzielać użytkownikom wcześniej stosownej informacji
  tło informacji o numerze i cenie Serwisu nie może utrudniać ani uniemożliwiać zapoznania się z jednostką rozliczeniową lub ceną
  rozmiar czcionki ceny Serwisu nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru Serwisu
  3.5
  Wymagane jest podanie adresu URL Sklepu w panelu partnera w chwili tworzenia nowego konta usługi celem weryfikacji i akceptacji przez ROOTPAY.
  3.6
  Należy pamiętać o tym, że w Serwisie występuje limit czasowy SMS wysyłanych z tego samego numeru i o takiej samej treści. Klient winien zachować minimalny odstęp jedno minutowy pomiędzy takimi SMS-ami, ponieważ w przeciwnym wypadku ROOTPAY nie odpowiada za ewentualne uznanie takich SMS-ów jako fraud lub sztuczny ruch telekomunikacyjny przez Operatorów sieci lub firmy pośredniczące, a jedyną osobą odpowiedzialną i winną będzie Partner za nie poinformowanie swoich Klientów o takim fakcie. ROOTPAY może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na szkodę ROOTPAY po wcześniejszym powiadomieniu Partnera. Stwierdzenie takiego nadużycia może równać się z zablokowaniem wypłaty Partnera.
  3.7
  W przypadku otrzymania przez stosowny Urząd, operatora lub firmę pośredniczącą kary na łamiący prawo serwis Partnera oraz naruszenia przez Partnera postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się on do zapłaty kar narzuconych przez stosowny Urząd, operatora lub firmę pośredniczącą.
 • Regulamin pośrednictwa pieniężnego
  1. Zasady świadczenia usług
  1.1
  Niniejszy załącznik do Umowy opisuje zasady świadczenia usług pośrednictwa pieniężnego przez ROOTPAY obsługiwanych w Serwisie.
  1.2
  ROOTPAY nieodpłatnie udostępnia Partnerowi Panel Partnera, w którym Partner tworzy wirtualne konta płatności, na które po akceptacji przez ROOTPAY może przyjmować płatności od Klientów. Do przyjmowania płatności niezbędne jest zintegrowanie Sklepu Partnera z Serwisem zgodnie z Dokumentacją techniczną. Po zintegrowaniu serwisów Klient może dokonać zapłaty za towar lub usługę Partnera.
  1.3
  Każdy przelew bankowy realizowany w Serwisie otrzymuje unikalny identyfikator (UID) płatności, który Klient zobowiązany jest umieścić w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto ROOTPAY lub Instytucji pośredniczącej pod rygorem niezrealizowania danej płatności. UID zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną i powinien zostać zachowany dla celów kontroli stanu tej płatności.
  1.4
  Klient realizuje przelewy bankowe w następujący sposób:
  Klient jest zobowiązany umieścić UID w tytule przelewu wykonywanego na konto bankowe serwisu ROOTPAY lub Instytucji pośredniczącej pod rygorem niezrealizowania danej płatności.
  Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych ROOTPAY lub Instytucji pośredniczącej jest dedykowana wyłącznie dla danego UID. W przypadku podania błędnego identyfikatora ROOTPAY nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.
  Po dokonaniu przez Klienta wpłaty, ROOTPAY potwierdza w banku dokonanie płatności w zależności od godzin pracy danego banku.
  Niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności ROOTPAY zobowiązuje się do poinformowania Klienta oraz Partnera o poprawnym wykonaniu płatności bądź o jej odrzuceniu w razie braku wystarczających środków na koncie bankowym Klienta.
  W przypadku wykonanej płatności na koncie Partnera pojawia się informacja o otrzymaniu płatności na konto bankowe ROOTPAY lub Instytucji pośredniczącej za jego towar lub usługę oraz natychmiast przesyła informację elektroniczną do jego serwisu, sklepu czy innego typu skryptu na której Partner sprzedaje dany towar lub usługę.
  1.5
  W przypadku zaksięgowania przez ROOTPAY niższej kwoty niż wymagana z informacji przesłanych Klientowi drogą elektroniczną przez Partnera, transakcja nie zostanie zrealizowana do chwili kiedy Klient dośle pozostałą część wymaganej kwoty. Jednakże do zaksięgowania takiej transakcji potrzebna jest informacja o zaistniałej sytuacji od Klienta bądź Partnera do Biura obsługi klienta ROOTPAY drogą elektroniczną, telefoniczną bądź listową.
  1.6
  W przypadku zaksięgowania przez ROOTPAY wyższej kwoty niż wymagana z informacji przesłanych drogą elektroniczną przez Partnera, Klient może żądać zwrotu nadpłaconej kwoty kontaktując się z Biurem obsługi klienta ROOTPAY.
  1.7
  ROOTPAY nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Klientem, a Partnerem, a w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  2. Rozliczenia
  2.1
  Kwota należna Partnerowi jest kwotą równą kwocie otrzymanej od Klienta pomniejszoną o prowizję zgodnie z ustaloną prowizją, przedstawioną w punkcie 2.2 niniejszego regulaminu.
  2.2
  Prowizja ROOTPAY, zależnie od wybranej metody płatności pośrednictwa pieniężnego wynika z indywidualnych ustaleń z każdym Partnerem.
  2.2
  Przekazanie zgromadzonych środków z transakcji bankowych odbywać się będzie w ciągu 3 dni roboczych od żądania Partnera wysłanego z Panelu Partnera lub automatycznych ustawień generowania wypłat.
  2.3
  Środków zgromadzone za pomocą usługi paysafecard rozliczane są w systemie miesięcznym – między 16 dniem miesiąca, a 15 dniem kolejnego miesiąca. Wypłata środków następuje automatycznie na rachunek bankowy Partnera wskazany w Panelu Partnera, w ciągu 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
  2.4
  Kwota wypłaty środków za płatności w Serwisie nie może być mniejsza niż 50 zł. Zostanie wystawiona faktura VAT za opłatę prowizyjną i udostępniona Partnerowi w Panelu Partnera. W przypadku usługi paysafecard, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota należna Partnerowi nie osiągnie 50 zł, środki zostaną dodane do salda kolejnego okresu rozliczeniowego.
  2.5
  Jeżeli saldo Partnera w Serwisie w jakikolwiek sposób tj. po dokonaniu ujemnej korekty, rozstrzygnięciu reklamacji na niekorzyść Partnera, sztucznego ruchu, fraudu, itd. będzie ujemne to ROOTPAY ma prawo żądać wyrównania salda przez Partnera, a Partner zobowiązany jest bezzwłocznie i bezwarunkowo zapłacić ROOTPAY odpowiednią kwotę dokonując przelewu na rachunek bankowy wyznaczony przez ROOTPAY.

  3. Postanowienia końcowe
  3.1
  Partner zobowiązany jest umieścić informację, że płatności obsługuje serwis https://rootpay.pl. Partner powinien umieścić adres URL serwisu https://rootpay.pl wraz z logiem.
  3.2
  ROOTPAY zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://rootpay.pl. Zmiana ta nie dotyczy płatności, które zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu. Do transakcji tych, a także do wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych stosuje się przepisy dotychczasowe. Archiwalne Regulaminy również znajdować się będą na stronie internetowej https://rootpay.pl/archiwum-regulaminow/.

Kontakt

Adres:

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

9:00 - 17:00

Email Biuro Obsługi Klienta:

[email protected]

Infolinia:

22 212 88 99

All Rights Reserved | Copyright © 2016 - 2019 | ROOTPAY.PL